[logo]
Aktualności i komunikaty
2015-04-07
Pierwsze kroki w systemie
W związku z rejestracją kandydatów w systemie uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi na następujące momenty:
1. W zakładce "Dane kandydata" w informacji o miejscu zamieszkania należy w przypadku dzieci zamieszkałych w Siedlcach wybrać powiat M. Siedlce a nie powiat Siedlecki.
2. W zakładce "Kryteria" należy zaznaczyć spełnianie kryteriów dodatkowych, jeśli kandydat je spełnia.
3. Do wygenerowanego przez system podania należy dołączyć wszystkie niezbędne dokumenty i oświadczenia dotyczące spełniania kryteriów, zarówno ustawowych, jak i dodatkowych.
2015-03-31
List Prezydenta Miasta Siedlce
Szanowni Państwo!

Od 7 kwietnia od godz. 9.00 rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2015/2016. Podobnie jak w latach ubiegłych, przedszkola i rodzice będą mieli do dyspozycji elektroniczny system wspierający prowadzenie procesu rekrutacji „Nabór - Przedszkola”. System objął elektroniczną rekrutacją wszystkie przedszkola w mieście – publiczne i niepubliczne. Pozwoli to poznać ich ofertę w jednym miejscu – na internetowej stronie naboru.
Wdrożenie oprogramowania wspierającego rekrutację uporządkuje i uspokoi ten proces. Najważniejszym problemem, który zostanie rozwiązany, jest wyeliminowanie zjawiska blokowania wielu miejsc przez jednego kandydata. „Nabór - Przedszkola” zapewnia ochronę danych osobowych kandydatów zgodnie ze współczesnymi standardami.

W rekrutacji elektronicznej na rok szkolny 2015/2016 wezmą udział wszystkie roczniki dzieci. Zapewne rodzice dzieci czteroletnich i pięcioletnich obecnie uczęszczających do przedszkoli skorzystają też z opcji kontynuacji na dotychczasowych zasadach. W przeciwnym wypadku dzieci będą musiały być objęte rekrutacją.

Od 1 września 2015 roku, zgodnie z wolą ustawodawcy, prawo do wychowania przedszkolnego uzyskały wszystkie dzieci czteroletnie (rocznik 2011).
Oznacza to, że nie dysponując wystarczającą liczbą miejsc w prowadzonych przez Miasto Siedlce przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, zobligowany zostałem przez ustawodawcę do wskazania rodzicom dzieci (czteroletnich i pięcioletnich) miejsca do realizacji ich prawa. Nastąpi to poprzez konkurs dla osób prowadzących przedszkola niepubliczne. Najbardziej znaczącą zmianą w tym zakresie dla rodziców jest wprowadzenie ustawowego ograniczenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolu do 1 zł. za każdą godzinę ponad bezpłatnych 5 godzin na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Łączna oferta publicznych i niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych to 3 512 miejsc, w tym – 2 045 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Siedlce i – 1 467 w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne.
Według stanu na 15 lutego br. w mieście mieszka według roku urodzenia: 967 dzieci z rocznika 2010; 946 dzieci z rocznika 2011 i 903 dzieci z rocznika 2012. Oznacza to, że liczba miejsc we wszystkich placówkach jest większa niż łącznie liczba dzieci, bowiem tych jest 2816. Dla trzylatków (rocznik 2012) zameldowanych na terenie Siedlec przedszkola oferują łącznie 1 147 miejsc (w tym publiczne – 538, a niepubliczne – 609). Ustawowy obowiązek zapewnienia miejsc wychowania przedszkolnego dla trzylatków wejdzie w życie od 1 września 2017 roku.

Dzieci rodziców zamieszkałych poza naszym miastem będą mogły uczęszczać wyłącznie do przedszkoli niepublicznych.

Podstawą rekrutacji jest 7 kryteriów ustawowych opisanych w ustawie o systemie oświaty oraz 3 kryteria społeczne, które zostały określone w uchwale Rady Miasta Siedlce.

Jestem przekonany, że wdrożenie w naszym mieście elektronicznego procesu naboru dzieci przyniesie wielostronne korzyści.

Prezydent Miasta Siedlce
Wojciech Kudelski
  Strona 1