[logo]
Aktualności i komunikaty
2015-05-19
Harmonogram rekrutacji uzupełniającej
1. Składanie i rejestracja zgłoszeń w przedszkolach - od 19 maja do 3 czerwca do godz. 15.00.
2. Posiedzenie komisji rekrutacyjnych - 5 czerwca od godz. 8.00 do godz. 12.00.
3. Szeregowanie list - 5 czerwca od godz. 12.00 do godz. 14.00.
4. Publikacja list zakwalifikowanych - 8 czerwca o godz. 9.00.
5. Potwierdzanie woli rodziców - od 8 czerwca godz. 9.00 do 12 czerwca godz. 15.00.
6. Publikacja list przyjętych - 15 czerwca godz. 10.00.

Rekrutacja uzupełniająca będzie prowadzona jedynie w tych przedszkolach publicznych, a także w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w których pozostały wolne miejsca. Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się w sposób tradycyjny bez wsparcia elektronicznego. Na stronie internetowej naboru w zakładce: "pliki do pobrania" znajduje się czysty formularz wniosku - zgłoszenia. Prosimy wydrukować formularz, wypełnić ręcznie, a następnie złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

Rekrutacja uzupełniająca w przedszkolach niepublicznych prowadzona jest na zasadach określonych przez osoby prowadzące przedszkola.
2015-05-11
Rekrutacja uzupełniająca
Szanowni Państwo!
Informacja o wolnych miejscach będzie uaktualniana na bieżąco w ślad za wprowadzeniem do systemu informacji o wynikach rekrutacji uzupełniającej, którą w przypadku przedszkoli publicznych zgodnie art. 20 zd. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) przeprowadzają dyrektorzy przedszkoli na identycznych zasadach obowiązujących w czasie rekrutacji zasadniczej.
Terminy poszczególnych etapów rekrutacji uzupełniającej określą dyrektorzy przedszkoli w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Siedlce i podadzą w najbliższych dniach do publicznej wiadomości. Rekrutacja uzupełniająca będzie prowadzona jedynie w tych przedszkolach publicznych, w których pozostały wolne miejsca. Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się w sposób tradycyjny bez wsparcia elektronicznego. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia br.

Szanowni Państwo!
Liczba dzieci czteroletnich i pięcioletnich, którym Miasto Siedlce miało obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zgłoszonych podczas rekrutacji do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego, była mniejsza niż liczba przygotowanych miejsc we wszystkich placówkach. Mogło się zdarzyć, że w niektórych przedszkolach liczba 4-latków i 5-latków była większa niż liczba miejsc. Dlatego dyrektorzy tych przedszkoli, a w przypadku oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – także dyrektorzy szkół, poinformują o nieprzyjęciu dziecka czteroletniego lub pięcioletniego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego prezydenta miasta. Prezydent Miasta Siedlce pisemnie wskaże rodzicom inne publiczne przedszkole lub inny oddział przedszkolny w szkole podstawowej. Czas pracy wskazanego przez prezydenta miasta innego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej powinien być zbliżony do czasu pracy odpowiednio przedszkola lub oddziału przedszkolnego, o przyjęcie do których ubiegali się rodzice dziecka.

Tegoroczna rekrutacja dzieci do przedszkoli w Siedlcach, przy wsparciu elektronicznego systemu, przebiegła bardzo sprawnie. Nowe rozwiązania prawne, wprowadzone w ubiegłym roku na poziomie ustawy o systemie oświaty, nie byłyby możliwe do realizacji bez systemu elektronicznego. System elektroniczny pozwolił na automatyzację procedur i eliminację wielu problemów rekrutacji tradycyjnej, zwłaszcza blokowania wielu miejsc przez jednego kandydata. Nowa zasada powszechnej dostępności do przedszkoli (szkół i placówek) zdefiniowana obecnie jako podstawa ubiegania się do nich na równych, przejrzystych i możliwych do spełnienia warunkach lecz bez gwarancji, że osoba zainteresowana zostanie przyjęta do wybranej jednostki, była możliwa do realizacji właśnie dzięki elektronicznemu wsparciu procesu rekrutacji. O tym, kto został zakwalifikowany, a następnie przyjęty do przedszkola zadecydowała punktacja w odniesieniu do kryteriów ustawowych, w drugiej kolejności kryteriów społecznych, a następnie preferencji oraz losowania w przypadku kandydatów z tą samą liczbą punktów. Ten ostatni element był możliwy dzięki ustawieniu w systemie opcji losowania, przez co na kolejność dzieci na listach zakwalifikowanych mających tę samą liczbę punktów, nikt nie mógł wpłynąć poza samym systemem elektronicznym.
Dziękujemy wszystkim Państwu za udział w tegorocznej rekrutacji.
Szczególne podziękowania przekazujemy firmie Vulcan na ręce opiekujących się z ramienia firmy naszym miastem Pani Jolancie Graczyk i Pani Teresie Ślesickiej – Graczyk z oddziału w Warszawie.

Z up. Prezydenta Miasta Siedlce
Sławomir Kurpiewski
Naczelnik Wydziału Edukacji
2015-05-11
Zakończenie etapu pobierania list przyjętych i procedura odwoławcza
Szanowni Państwo!
Od 27 kwietnia 2015 r. do 7 maja 2015 r. trwał etap potwierdzania przez rodziców woli przyjęcia dzieci w przedszkolu, do którego zostały zakwalifikowane. Na 1043 dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia w przedszkolach publicznych i niepublicznych w 1016 przypadkach rodzice potwierdzili wolę. Jedynie w 27 przypadkach tak się nie stało. Pracownicy przedszkoli wprowadzili tę informację do systemu elektronicznego. Tak zostały utworzone listy dzieci przyjętych oraz listy dzieci nieprzyjętych w każdym z przedszkoli.
W dniu 11 maja 2015 r. o godz. 11.00 zostały opublikowane w przedszkolach listy dzieci przyjętych (wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawniała do przyjęcia) i listy dzieci nieprzyjętych lub informacje o wolnych miejscach.

Procedura odwoławcza:
1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola.
2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
4. Dyrektor publicznego przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki służy skarga do sądu administracyjnego.

Z up. Prezydenta Miasta Siedlce
Sławomir Kurpiewski
Naczelnik Wydziału Edukacji
2015-04-29
Szanowni Państwo!
28 kwietnia br. o godzinie 11.00 we wszystkich przedszkolach zostaną opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych. Przed publikacją list zakwalifikowanych 22 zgłoszenia kandydatów zostały odrzucone z przyczyn formalnych.
W naborze uczestniczyło 1143 kandydatów.
Zgodnie z oczekiwaniami system elektroniczny pozwolił na optymalizację procesu kwalifikacji, w wyniku której do przedszkoli publicznych i niepublicznych zostało zakwalifikowanych aż 1043 kandydatów (91,25%). Kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do żadnego z wybranych przedszkoli pozostało 100, w tym 1 sześciolatek, 5 pięciolatków, 12 czterolatków i 82 trzylatków.
Rodzice kandydatów zakwalifikowanych powinni potwierdzić wolę przyjęcia dziecka w przedszkolu wskazanym przez system, najpóźniej do 7 maja do godz. 15.00, a pracownik przedszkola wprowadzi tę informację do systemu.
Niepotwierdzeni zakwalifikowani kandydaci będą usunięci z list i w takim przypadku powstaną wolne miejsca, które zostaną opublikowane na stronie naborowej w terminie publikacji list przyjętych w dniu 11 maja 2015 r. o godz. 12.00.
Od tego momentu rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca. Obowiązywać w niej będą takie same zasady, jak w rekrutacji zasadniczej. O tym, czy odbędzie się ona elektronicznie, czy tradycyjnie, zadecyduje fakt i liczba wolnych miejsc w przedszkolach publicznych.
Wyniki rekrutacji uzupełniającej będą wprowadzane do systemu elektronicznego przez co na bieżąco będzie publikowana na stronie internetowej naboru informacja o miejscach wolnych.

Sławomir Kurpiewski
Naczelnik Wydziału Edukacji
2015-03-31
List Prezydenta Miasta Siedlce
Szanowni Państwo!

Od 7 kwietnia od godz. 9.00 rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2015/2016. Podobnie jak w latach ubiegłych, przedszkola i rodzice będą mieli do dyspozycji elektroniczny system wspierający prowadzenie procesu rekrutacji „Nabór - Przedszkola”. System objął elektroniczną rekrutacją wszystkie przedszkola w mieście – publiczne i niepubliczne. Pozwoli to poznać ich ofertę w jednym miejscu – na internetowej stronie naboru.
Wdrożenie oprogramowania wspierającego rekrutację uporządkuje i uspokoi ten proces. Najważniejszym problemem, który zostanie rozwiązany, jest wyeliminowanie zjawiska blokowania wielu miejsc przez jednego kandydata. „Nabór - Przedszkola” zapewnia ochronę danych osobowych kandydatów zgodnie ze współczesnymi standardami.

W rekrutacji elektronicznej na rok szkolny 2015/2016 wezmą udział wszystkie roczniki dzieci. Zapewne rodzice dzieci czteroletnich i pięcioletnich obecnie uczęszczających do przedszkoli skorzystają też z opcji kontynuacji na dotychczasowych zasadach. W przeciwnym wypadku dzieci będą musiały być objęte rekrutacją.

Od 1 września 2015 roku, zgodnie z wolą ustawodawcy, prawo do wychowania przedszkolnego uzyskały wszystkie dzieci czteroletnie (rocznik 2011).
Oznacza to, że nie dysponując wystarczającą liczbą miejsc w prowadzonych przez Miasto Siedlce przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, zobligowany zostałem przez ustawodawcę do wskazania rodzicom dzieci (czteroletnich i pięcioletnich) miejsca do realizacji ich prawa. Nastąpi to poprzez konkurs dla osób prowadzących przedszkola niepubliczne. Najbardziej znaczącą zmianą w tym zakresie dla rodziców jest wprowadzenie ustawowego ograniczenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolu do 1 zł. za każdą godzinę ponad bezpłatnych 5 godzin na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Łączna oferta publicznych i niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych to 3 512 miejsc, w tym – 2 045 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Siedlce i – 1 467 w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne.
Według stanu na 15 lutego br. w mieście mieszka według roku urodzenia: 967 dzieci z rocznika 2010; 946 dzieci z rocznika 2011 i 903 dzieci z rocznika 2012. Oznacza to, że liczba miejsc we wszystkich placówkach jest większa niż łącznie liczba dzieci, bowiem tych jest 2816. Dla trzylatków (rocznik 2012) zameldowanych na terenie Siedlec przedszkola oferują łącznie 1 147 miejsc (w tym publiczne – 538, a niepubliczne – 609). Ustawowy obowiązek zapewnienia miejsc wychowania przedszkolnego dla trzylatków wejdzie w życie od 1 września 2017 roku.

Dzieci rodziców zamieszkałych poza naszym miastem będą mogły uczęszczać wyłącznie do przedszkoli niepublicznych.

Podstawą rekrutacji jest 7 kryteriów ustawowych opisanych w ustawie o systemie oświaty oraz 3 kryteria społeczne, które zostały określone w uchwale Rady Miasta Siedlce.

Jestem przekonany, że wdrożenie w naszym mieście elektronicznego procesu naboru dzieci przyniesie wielostronne korzyści.

Prezydent Miasta Siedlce
Wojciech Kudelski
  Strona 1