[logo]
Poniższy harmonogram przedstawia etapy postępowania rekrutacyjnego wraz z terminami ich obowiązywania.


Data początkowa Data końcowa Informacje o etapie
2015-03-09 00:00 2015-03-30 00:00 Przygotowanie wdrożenia
2015-03-31 12:00 2015-12-31 00:00 Publikacja oferty
2015-04-07 09:00 2015-04-23 15:00 Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru
2015-04-28 11:00 2015-05-07 15:00 Publikacja wyników i potwierdzanie woli
2015-05-11 12:00 ---- Rekrutacja uzupełniająca

Zasady rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Siedlce na rok szkolny 2015/2016

www.siedlce.przedszkola.vnabor.pl

https://naborp-k.vulcan.net.pl/siedlce

U W A G A !

Kompleksową obsługą rodziców kandydata zajmuje się tzw. jednostka pierwszego wyboru – oznacza to, że ze wszelkimi pytaniami problemami należy zwracać się do przedszkola, które zostało wybrane na pierwszym miejscu listy preferencji.

·         Na rok szkolny 2015/2016 Miasto Siedlce przeprowadza wspólną rekrutację do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (tzw. „zerówek”) w szkołach podstawowych

·         O przyjęciu dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej NIE decyduje kolejność zgłoszeń!!!

·         3 lata - minimalna granica wieku dzieci uczestniczących w rekrutacji (dziecko w roku kalendarzowym 2015 musi mieć ukończone 3 lata, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być objęte wychowaniem przedszkolnym dziecko, które w dniu 1 września 2015 roku ma ukończone 2,5 roku)

Dziecko, które otrzymało odroczenie obowiązku szkolnego i powtarza w tej samej placówce roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne nie bierze udziału w rekrutacji, rodzic składa jedynie kartę kontynuacji. W przypadku braku możliwości kontynuacji nauki w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, zostanie zagwarantowana możliwość kontynuacji nauki we wskazanym przez dyrektora przedszkolu publicznym. Inną możliwością jest wzięcie udziału przez dziecko w rekrutacji elektronicznej.

Dziecko, które do czasu rozpoczęcia rekrutacji nie otrzymało jeszcze odroczenia obowiązku szkolnego nie może brać udziału w rekrutacji.

Rodzic dziecka, który stara się lub będzie starał się o odroczenie obowiązku szkolnego dziecka, proszony jest o przekazanie tej informacji dyrektorowi szkoły obwodowej.

Rodziców dzieci 4-letnich - informujemy, że zgodnie ze zmianą przepisów prawa Wasze dzieci od 1 września 2015 roku mają prawo być objęte opieką przedszkolną. Oznacza to, że możecie Państwo wziąć udział w tegorocznej elektronicznej rekrutacji. Zwróćcie Państwo uwagę, że w ofercie oprócz 16 przedszkoli publicznych znajdują się również 18 przedszkoli niepublicznych. W przedszkolach tych obowiązują opłaty ustalone przez podmiot prowadzący placówkę.

Jeżeli podczas rekrutacji elektronicznej nie znajdą Państwo miejsca dla swojego dziecka w publicznym przedszkolu, Miasto Siedlce wykupi brakujące miejsca dla Waszych dzieci w przedszkolach niepublicznych wyłonionych w drodze konkursu ofert. Oznacza to, że oddziały dla 4-latków w tych przedszkolach będą działały na takich zasadach jak przedszkola publiczne, a odpłatność za opiekę będzie wynosiła tylko 1 zł za każdą kolejną godzinę przekraczającą 5 godzin dziennie.

O ogłoszeniu konkursu na opiekę dla 4-latków zadecydujemy po 11 maja, kiedy dowiemy się ilu brakuje miejsc dla Państwa dzieci.

Zgodnie z art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) przez rodziców należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

I. Przebieg rekrutacji:

1.      Etap wstępny – informator

Od dnia 31 marca 2015 r. od godz. 12.00 na stronie internetowej dla rodziców dostępny będzie informator zawierający ofertę przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych znajdujących się na terenie Siedlec. Rodzice mają możliwość przeglądania ofert placówek (dane teleadresowe, oferta edukacyjna, opis placówki), a także zapoznania się ze wszystkimi dokumentami ważnymi w procesie rekrutacji (zasady, wzory i formularze dokumentów, harmonogramy, itp.)

UWAGA RODZICE DZIECI ZAMIESZKAŁYCH POZA MIASTEM SIEDLCE

Prowadzenie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przez Miasto Siedlce jest zadaniem własnym gminy, dlatego do siedleckich przedszkoli publicznych przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci mieszkańców Siedlec.

Rekrutacja dzieci spoza Siedlec jest tylko do przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie miasta.

UWAGA RODZICE DZIECI POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

Rekrutacja dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego odbywa się w systemie elektronicznym. Miasto przygotowało wystarczającą ofertę edukacyjną dla dzieci potrzebujących specjalistycznej opieki. Oferta będzie dostępna w systemie elektronicznej rekrutacji. Dodatkowych informacji na temat oferty wybranego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej udziela dyrektor placówki. 

2.      Wypełnianie Kart Zapisu dziecka do placówki 

Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach  podstawowych trwa od 7 kwietnia od godz. 9.00 do 23 kwietnia 2015 r. do godz. 15.00, obejmuje wprowadzanie danych dzieci do systemu i składanie Kart Zapisu dziecka do placówki. Z elektronicznej rekrutacji wyłączone są DZIECI KONTYNUUJĄCE, KTÓRYCH RODZICE DO DNIA 24 MARCA ZŁOŻYLI W PLACÓWCE DEKLARACJĘ KONTYNUACJI.

Aby dziecko wzięło udział w rekrutacji, rodzic jest zobowiązany do wypełnienia Karty Zapisu dziecka  do placówki. W Karcie Zapisu rodzic deklaruje wybór maksymalnie 3 placówek, wybierając grupę wiekową.

Istnieją dwa sposoby składania podań przez rodziców:

a)      Rodzic wypełnia Kartę Zapisu elektronicznie poprzez stronę internetową: https://naborp-k.vulcan.net.pl/siedlce , drukuje ją i podpisuje, a następnie udaje się do placówki pierwszego wyboru (czyli przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej) znajdującego się na pierwszym miejscu na liście placówek, do których dziecko stara się o przyjęcie) w celu złożenia Karty Zapisu. W przedszkolu/szkole rodzic otrzymuje potwierdzenie złożenia Karty. 

b)      Jeżeli rodzic nie ma możliwości skorzystania z komputera z dostępem do Internetu, wypełnia ręcznie papierową Kartę Zapisu (można ją otrzymać w każdym przedszkolu/szkole) i udaje się do placówki pierwszego wyboru, gdzie do systemu Kartę Zapisu wprowadzi Dyrektor przedszkola/szkoły.  

3.      Potwierdzanie podania przez rodzica w placówce pierwszego wyboru

Podanie rodzica wypełnione za pośrednictwem strony internetowej  jest zapisane w systemie. Rodzic z wersją papierową podania musi koniecznie udać się osobiście do przedszkola lub szkoły pierwszego wyboru i potwierdzić Kartę Zapisu najpóźniej do 23 kwietnia 2015 r. do godz. 15.00.  

4.        Rekrutacja automatyczna (szeregowanie list) 

Kolejnym etapem jest automatyczna rekrutacja dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Oznacza to, iż system przydziela dzieci do placówki na podstawie sumy punktów wynikającej z wag spełnianych kryteriów naboru (rodzice zaznaczają w karcie zapisu kryteria, które spełnia ich dziecko), a następnie według preferencji i losowania. Nikt nie ma możliwości ręcznego szeregowania list.

5.    Wyniki rekrutacji oraz listy dzieci zakwalifikowanych do placówek

W dniu 28 kwietnia 2015 r. o godz. 11.00 placówki ogłaszają listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wyniki rekrutacji rodzic może sprawdzić na dwa sposoby:

  • logując się na stronie internetowej dla rodziców
  • w placówce pierwszego wyboru – lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

6.   Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do placówki

Jeśli dziecko zostało przydzielone przez system do przedszkola, to rodzic w terminie od 28 kwietnia od godz. 11.00 do 7 maja 2015 r. do godz. 15.00 musi udać się do tej placówki i potwierdzić wolę umieszczenia w niej dziecka poprzez złożenie oświadczenia woli.  Wtedy dziecko ostatecznie zostaje przyjęte do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

  Listy dzieci przyjętych do placówek zostaną opublikowane 11 maja o godz. 12.00.

7.      Informator o wolnych miejscach w przedszkolach

Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do żadnego z wybranych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych mogą złożyć Kartę Zapisu w placówce, która ma wolne miejsca. Pomocą w szukaniu wolnego miejsca będzie Informator dostępny za pośrednictwem strony internetowej od 11 maja 2015 r., gdzie na bieżąco będzie wyświetlany aktualny stan wolnych miejsc w placówkach. Informacje o wolnych miejscach rodzice mogą także uzyskać w placówkach.