[logo]
Poniższy harmonogram przedstawia etapy postępowania rekrutacyjnego wraz z terminami ich obowiązywania.


Data początkowa Data końcowa Informacje o etapie
2015-04-10 08:00 2015-04-28 15:00 Publikacja oferty
2015-03-25 08:00 2015-04-03 15:00 Rejestracja kontynuacji
2015-04-10 08:00 2015-04-28 15:00 Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru
2015-05-13 08:00 2015-05-21 15:00 Publikacja wyników i potwierdzanie woli
2015-05-27 08:00 2015-06-03 15:00 Rekrutacja uzupełniająca - rejestracja kandydatów przystępujących do naboru
2015-06-12 13:00 2015-06-18 15:00 Rekrutacja uzupełniająca - publikacja wyników i potwierdzanie woli

Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza

na rok szkolny 2015/2016

Rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
w Dąbrowie Górniczej zostanie przeprowadzona
w dniach od 10 kwietnia do 28 kwietnia 2015 r. przy wsparciu systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich placówek prowadzonych przez gminę.

Karty zgłoszeń złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo (o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń).

Zapisywanie dziecka do przedszkola publicznego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej po raz pierwszy

1.     Rodzice, zapisując dziecko zamieszkałe na terenie Dąbrowy Górniczej do przedszkola publicznego i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej po raz pierwszy, wypełniają
w formie elektronicznej wniosek i po podpisaniu składają go
tylko w jednej placówce, tzw. pierwszego wyboru (wskazana w karcie jako pierwsza) wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami. Próba wprowadzenia kolejnego wniosku zostanie automatycznie zablokowana. W przypadku braku możliwości dostępu do Internetu, należy zgłosić się do przedszkola publicznego lub szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi pierwszego wyboru, pobrać wniosek w wersji papierowej i tam wraz dyrektorem placówki wprowadzić dane do systemu.

 

2.     Niezłożenie karty zgłoszenia w terminie do 28 kwietnia 2015 r. spowoduje, że dziecko nie będzie uczestniczyło w rekrutacji.

3.     W chwili rozpoczęcia rekrutacji, formularz zgłoszenia, oprócz z podanego linku www.dabrowagornicza.przedszkola.vnabor.pl do strony internetowej, można będzie pobrać również w każdym przedszkolu publicznym i szkole podstawowej, w której funkcjonują oddziały przedszkolne. Rodzice, dokonując zgłoszenia dziecka, mają prawo wskazać maksymalnie 3 placówki w preferowanej przez siebie kolejności (pozycja nr 1 oznacza najwyższy priorytet, a pozycja nr 3 najniższy).

4.     Rekrutacja elektroniczna składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę następujące kryteria:

a) wielodzietność rodziny kandydata

b) niepełnosprawność kandydata

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

5.     W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole lub oddział przedszkolny
w szkole podstawowej nadal będzie dysponował wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę następujące kryteria określone
przez organ prowadzący -
Uchwała Nr V/97/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza, przyznania kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów:

 

Lp.

Kryterium

Wartość kryterium
w punktach

1.

Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata (w tym rodzic samotnie wychowujący lub prawny opiekun samotnie wychowujący), którzy pracują/studiują/uczą się w trybie stacjonarnym.

 

 

32

2.

Rodzeństwo kandydata kontynuujące edukację przedszkolną w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja w przedszkolu pierwszego wyboru, dla którego organem prowadzącym jest gmina Dąbrowa Górnicza.

 

16

3.

Rodzeństwo kandydata aplikujące w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja do tego samego przedszkola.

8

4.

Rodzina kandydata korzysta z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (z wyjątkiem świadczeń jednorazowych).

4

5.

Kandydat zgłoszony do przedszkola na pobyt dłuższy niż 8 godzin dziennie.

2

6.

Korzystanie przez kandydata ze zorganizowanej formy opieki nad dzieckiem do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1457) w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który prowadzona jest rekrutacja.

1

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

63

 

6.     Spełnienie przez kandydatów kryteriów, o których mowa w pkt 4 i 5, podlega weryfikacji przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej
z oddziałami
przedszkolnymi w terminie od 8.04.2015 r. do 5.05.2015 r.

            Przez korzystanie rodziny kandydata z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
            (z wyjątkiem świadczeń jednorazowych) należy rozumieć korzystanie z:

1.świadczenia pieniężnego przyznanego na mocy ustaw:

- pomocy osobom uprawnionym do alimentów

- świadczeń rodzinnych

- o systemie oświaty (stypendium szkolne)

- o pomocy społecznej (zasiłek stały, zasiłek okresowy)

- o pieczy zastępczej

2.świadczenia niepieniężnego:

- praca socjalna

- pomoc psychologiczna

- pomoc asystenta rodziny.

 

7.     Zgodnie z art. 20t ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

8.     Sposób dokumentowania informacji zawartych we Wniosku Rekrutacyjnym:

-dla potwierdzenia, że kandydat pochodzi z rodziny wielodzietnej należy złożyć oświadczenie do Wniosku o przyjęcie do przedszkola,

-dla potwierdzenia niepełnosprawności kandydata należy złożyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie
o niepełnosprawności oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art.76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,

-dla potwierdzenia niepełnosprawności jednego/obojga rodziców kandydata należy złożyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) - oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,

-dla potwierdzenia niepełnosprawności rodzeństwa kandydata należy złożyć orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) - oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,

-dla potwierdzenia, że kandydat jest dzieckiem samotnej matki lub ojca należy złożyć prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem - oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,

-dla potwierdzenia, że kandydat objęty jest pieczą zastępczą należy złożyć dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9.06.2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (
t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 322) - oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

 

Zaznaczenie odpowiedzi TAK w przypadku spełniania kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:

-rodzice lub opiekunowie prawni kandydata (w tym rodzic samotnie wychowujący lub prawny
 opiekun samotnie wychowujący), którzy pracują/studiują/uczą się w trybie stacjonarnym,

-rodzeństwo kandydata kontynuujące edukację przedszkolną w roku szkolnym, na
 prowadzona jest rekrutacja w przedszkolu pierwszego wyboru, dla którego organem
 prowadzącym jest gmina Dąbrowa Górnicza,

-rodzeństwo kandydata aplikujące w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja do
 tego samego przedszkola,

           -rodzina kandydata korzysta z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (z wyjątkiem
            świadczeń jednorazowych),

           -kandydat zgłoszony do przedszkola na pobyt dłuższy niż 8 godzin dziennie,

           -korzystanie przez kandydata ze zorganizowanej formy opieki nad dzieckiem do lat 3 zgodnie
            z ustawą  z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2013 r.,
            poz. 1457) w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który prowadzona jest rekrutacja

 

            jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia.

9.     Publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej placówki w systemie elektronicznym nastąpi w dniu 13 maja 2015 r. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole – uzyskują informację o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej przez nich jako pierwszą.

10.  W przypadku, gdy dziecko zostanie zakwalifikowane do danego przedszkola publicznego lub  oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, rodzice zobowiązani są do potwierdzenia woli korzystania z usług tej placówki w terminie od 13 maja do 21 maja 2015 r. Niepotwierdzenie woli w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.

11.  25 maja 2015 r. w poszczególnych placówkach uczestniczących w rekrutacji zostaną wywieszone listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

12.  W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  
i nieprzyjętych
, rodzic lub opiekun prawny dziecka nieprzyjętego w naborze do przedszkola lub     oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola lub oddziału  przedszkolnego w szkole podstawowej, które zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

13.  Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia złożenia przez rodzica lub opiekuna prawnego wniosku, o którym mowa w pkt 12.

14.  Rodzic lub opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

15.  Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w pkt 14, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

16.  Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi służy skarga do sądu administracyjnego.

17.  Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole lub szkoła podstawowa  z oddziałami przedszkolnymi nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia 2015 r.

 

18.  Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych nie uczestniczą w elektronicznej rekrutacji:

Rodzice dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych winni złożyć wniosek o zapewnienie dziecku specjalistycznej pomocy wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanym przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną do Przedszkola nr 20
z Oddziałami Integracyjnymi/Przedszkola nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi lub do oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 5/Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych.